Pytania i odpowiedzi w zakresie udzielania pomocy finansowej z funduszy UE

Social button for Joomla

Jestem zainteresowany otworzeniem działalności gospodarczej w Anglii (Manchester) i prosiłbym o udzielenie mi informacji na temat, jakie dofinansowania mógłbym otrzymać i w jakich instytucjach mógłbym się o nie ubiegać?

Wszystkie fundusze unijne dla firm przeznaczone dla Polski są skierowane dla działalności przedsiębiorców na terenie RP. Dlatego też nie może się Pan starać o tego typu środki z puli na Polskę.

Witam 23.06.2006 kupiłem na terenie Czech komplet solarnego ogrzewania za cenę 188 tyś koron czeskich firmy Viessmann. Czy i gdzie mogę ubiegać się o dofinansowanie z tytułu ogrzewania ekologicznego i ciepłej wody? A do tego zakupiłem jeszcze piec do dogrzania na eco-groszek.

Niestety nie jest możliwe uzyskanie dotacji Unii Europejskiej na zakupione w przeszłości wyposażenie czy też środki trwałe, ponieważ fundusze UE przeznaczone są tylko i wyłącznie na inwestycje nowe opisane i zaplanowane w dokumentacji aplikacyjnej.
Jednakże przedsiębiorca z Małopolski w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 może się starać o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Działanie 2.1, w którym można ubiegać się o współfinansowanie przedsięwzięć obejmujących m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych (w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa), przy czym maksymalna wartość projektu netto to 200.000 PLN. ,br /> Nabory wniosków w ramach RPO Dz. 2.1. już trwa i powinien zakończyć się 22.07.2008 r.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Małopolskiego.

Mam dom jednorodzinny, który pokryty jest eternitem. Czy mogę starać się o dotację na pozbycie się eternitu i pokrycie na nowo dachu? Jestem osobą bezrobotną, a moja żona jest na rencie tymczasowej w wysokości 550 zł. Na kredyt w banku nas nie stać - może można dostać dotację?

Osoby fizyczne nie mogą się starać o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na prywatne inwestycje takich jak na przykład pokrycie dachu. Nie ma takich programów ani działań, które finansowałyby tego typu zadania. Być może środki dla tego typu inwestycje posiada gmina lub powiat, w którym Pan zamieszkuje, jednakże tego typu informacje musi Pan już indywidualnie ustalać we właściwym urzędzie.

Od października tego roku chcę odwiesić działalność gospodarczą, po 5-cio letniej przerwie. Wiąże się to z budową warsztatu na działce miejsca pracy. Czy mogę skorzystać z dotacji unijnej?

Jako zarejestrowany przedsiębiorca może się Pan ubiegać o dotacje unijne, które mogą obejmować m.in. zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), zakup nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje), a także budowę bądź modernizację obiektów.
W okresie programowania 2007-2013 ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Maksymalna wysokość dofinansowania dla inwestycji w województwie mazowieckim wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych projektu w mikro i małych przedsiębiorstwach (50% w przypadku lokalizacji projektu w Warszawie), zaś maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych całego projektu wynosi 8 mln zł.
Dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych. Oznacza to, że po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków.
Przewidywany termin uruchomienia konkursów wyznaczono na III/IV kwartał 2008 r. Więcej informacji może Pan uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego.

Czy firma produkcyjna, zatrudniająca blisko 20 osób, może uzyskać dofinansowanie do kosztów poprawienia warunków pracy? Chodzi o zaistalowanie urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu produkcyjnym.

Jako zarejestrowany przedsiębiorca może się Pan ubiegać o dotacje unijne, które mogą obejmować m.in. zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), zakup nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje), a także budowę bądź modernizację obiektów.
Jeśli zaś chodzi o wyposażenie, to musi ono być niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzących do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa. Podobnie jest wyposażeniem, które dotyczą zasadniczej zmiany w związku z procesem produkcyjnym istniejącego zakładu, rozbudową przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego). Dlatego też inwestycja związana tylko z poprawą warunków pracy może nie uzyskać dofinansowania.
W okresie programowania 2007-2013 ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Maksymalna wysokość dofinansowania dla inwestycji w województwie mazowieckim wynosi 60 % (w Warszawie 50%) kosztów kwalifikowanych projektu w mikro i małych przedsiębiorstwach, zaś maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 8 mln zł.
Dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych. Oznacza to, że po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków.
Przewidywany termin uruchomienia konkursów wyznaczono na IV kwartał 2008 r.

Chciałabym założyć firmę pieczarkarską. Posiadam halę do użytku, którą trzeba wyremontować pod te działalność. Chciałbym się dowiedzieć o jakie dofinansowanie mogę się starać na tego typu działalność, aby uzyskac pomoc na zakupienie potrzebnych urządzeń (regały, klimatyzacja), aby stworzyć mikroklimat potrzebny do prawidłowej hodowli grzybów. Firma zatrudniałaby około 5-10 osób. Czy musiałbym najpierw założyć firmę, a dopiero póżniej starać się o dotację? O jaką kwotę pieniężną mogę się starać?

Jako już zarejestrowany przedsiębiorca (warunek konieczny do wystąpienia o dotację), w okresie programowania 2007 – 2013 może się Pani starać o dotacje unijne głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach PROW, w oparciu o oś priorytetową 1 działanie 5 „Modernizacja gospodarstw rolnych” można otrzymać dotację, w maksymalnej wysokości 300.000 zł, przy czym minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych może wynieść 20.000 zł. Warunek ten nie dotyczy operacji obejmujących wyłącznie wyposażenia gospodarstwa w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.
Poziom dofinansowania może wynieść odpowiednio:

 • 40%,
 • 50% dla osób fizycznych do 40 roku życia (moment złożenia wniosku),
 • 50% w przypadku inwestycji realizowanej na terenach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach sieci NATURA 2000 lub obszarach objętych wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • 60% dla osób spełniających łącznie 2 poprzednie założenia.

Wnioskodawcą może zostać podmioty prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym działy specjalne produkcji rolnej:

 • osoby fizyczne (do 60 roku życia),
 • osoby prawne (pod warunkiem, że podstawowym rodzajem działalności jest działalność rolnicza),
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Dotacje mogą zostać przeznaczone m.in. na:

 • budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowania produktów do sprzedaży oraz sprzedaży bezpośredniej, itd.
 • zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, itp.
 • zakładanie lub wyposażenie sadów czy plantacji wieloletnich z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne;
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programy księgowe.

Niezbędne jest również posiadanie przez wnioskodawcę odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz to, że inwestycja dotyczy działalności rolniczej, tj. produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej.
Korzystając z działania 2, osi priorytetowej 3 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” beneficjentem może zostać osoba, która jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Wówczas pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności m.in. w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, itp.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300.000 zł, z zaznaczeniem, że w przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.

W najbliższym czasie zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą. Posiadam też niewielkie gospodarstwo rolne (niewiele ponad 1 hektar). Interesuje mnie zakup kolektorów słonecznych i chciałabym się dowiedzieć jak ubiegać się o dotacje z UE i czy jest możliwe abym z takich skorzystała?

Jako osoba prowadząca gospodarstwo rolne może Pani skorzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
W ramach działania wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej m.in. budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli; zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego; zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej.

Beneficjentem w ramach osi priorytetowej 1 działanie 5 „Modernizacja gospodarstw rolnych” może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
Aby uzyskać pomoc na inwestycje trzeba spełnić kilka warunków, m.in.

 1. inwestycja przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, np. wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji, lub poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska, lub poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie warunków utrzymania zwierząt, itp.
 2. spełnia wymagania określone przepisami prawa;
 3. jest uzasadnione pod względem wysokości kosztów, itd.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW, nie może przekroczyć 300 tys. zł.
Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł. Natomiast poziom pomocy waha się między 40% a 60% kosztów inwestycji kwalifikującej.
Więcej informacji może Pani uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ostatnio usłyszałam, że jest podobno możliwość uzyskania dofinansowania do zakupionego piecyka gazowego lub nawet zwrotu całkowitych kosztów. Czy są jakieś przepisy, które o tym mówią? Do jakiego urzędu można się ewentualnie zwracać z takim podaniem? Czy jest to może uzależnione od miejsca zamieszkania?

Fundusze strukturalne przeznaczone są co do zasady dla podmiotów gospodarczych, m.in. dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych. Osoby fizyczne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie na prywatne inwestycje z tychże środków. Być może ze środków gminnych, lecz w tym zakresie należy dowiadywać się bezpośrednio w urzędzie czy istnieje taka możliwość.

Zwracam sie z pytaniem dotyczącym dotacji za piec ekologiczny. Jestem wlaścicielem w/w pieca, który pracuje na paliwo stałe. Słyszałem, iż jest szansa otrzymania zwrotu części kosztów z funuszu europejskiego za piec ekologiczny? Nie prowadzę działalności gospodarczej.

Fundusze strukturalne przeznaczone są co do zasady dla podmiotów instytucjonalnych, m.in. dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych. Osoby fizyczne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie na prywatne inwestycje, takie jak np. zakup pieca ekologicznego, czy też instalacji co.
Ponadto, w przypadku funduszy unijnych, nie można otrzymać dotacji na inwestycje już zakończone inwestycje (dokonane zakupy).

Jestem młodą mężatką, prowadzę działalność gospodarczą, której siedziba mieści się w mieszkaniu rodziców. Zamierzamy z mężem wybudować dom. Czy mam szanse na wsparcie finansowe z funduszy unijnych?

Jako zarejestrowany przedsiębiorca będzie Pani mogła starać się o dotacje unijne, które mogą obejmować m.in. zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje), na rozbudowę bądź modernizację pomieszczeń. Projekt musi być jednak ściśle związany z rozwojem, innowacjami, inwestycjami w przedsiębiorstwie. Nie można otrzymać dotacji na prywatne inwestycje, jak np. na budowę domu.
W okresie programowania 2007-2013 to Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego będzie najkorzystniejszym dla Państwa programem by dofinansować inwestycje podnoszące konkurencyjność prowadzonej działalności.
W ramach uszczegółowienia RPO w działaniu 2.2. „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” maksymalny udział środków unijnych w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50% natomiast maksymalna kwota wsparcia wynosi:

 1. typ I małe dotacje inwestycyjne do 200.000 zł;
 2. typ II duże dotacje inwestycyjne od 200.000 do 4.000.000 zł.

Dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków.
Uruchomienie programów planowane jest na II kwartał 2008 roku. Więcej informacji może Pani uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Nie prowadzę działalności gospodarczej, a chcę zakupić ekologiczny piec c.o. Czy istnieje jakaś instytucja, która mogłaby mi pomóc w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia? W mediach ostatnio publikowana była informacja na temat dopłat przy korzystaniu z ekologicznych źródeł energii. Czy dotacje z UE dotyczą tylko przedsiębiorców? Kto może pomóc osobom fizycznym?

Fundusze strukturalne przeznaczone są co do zasady dla podmiotów instytucjonalnych, m.in. dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych. Osoby fizyczne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie na prywatne inwestycje, takie jak np. zakup pieca ekologicznego, czy też instalacji co.

Jesteśmy wspólnotą mieszkaniową 6 mieszkań (1 blok mieszkalny) na podkarpaciu. W skład wspólnoty wchodzą 4 osoby fizyczne oraz urząd miasta, będący właścicielem 2 mieszkań. Chcielibyśmy ocieplić strop i ściany zewnętrzne bloku; łączny koszt ocieplenia to orientacyjnie 25-30 tys. zł. Czy możemy uzyskać zwrot kosztów z funduszy unijnych i do jakiej kwoty? Gdzie złożyć wniosek o przyznanie funduszy? Kto powinien złożyć wniosek: wspólnota czy urząd miasta (jako instytucja, w imieniu wspólnoty, bo wspólnota chyba nie kwalifikuje się do przyznania funduszy?) i w jakim terminie, żeby móc rozpocząć inwestycję w 2008 r.?

Jako wspólnota mieszkaniowa w okresie programowania 2007 – 2013 mogą Państwo wystąpić o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
W ramach osi priorytetowej 7 – Spójność wewnątrz regionalna, z działania 7.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” wspólnoty mieszkaniowe mogą występować z wnioskiem o dofinansowanie m.in. prac związanych z robotami budowlanymi, w tym: prac budowlanych, prac montażowych; zakupu sprzętu i wyposażenia oraz instalacji, itp.
W oparciu o projekt uszczegółowienia RPO maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu może wynieść 85%, z zastrzeżeniem, że jeśli zajdzie uzasadniony przypadek Instytucja Zarządzająca może na etapie konkursu podjąć decyzję o obniżeniu, lub też podwyższeniu tego progu.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla pojedynczego projektu to 8 mln zł. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość zmiany lub wprowadzenia dodatkowych limitów, jeśli chodzi o kwotę wsparcia projektu.
Dotacje przyznawane są co do zasady w formie refundacji. Jednakże przewiduje się również możliwość zaliczkowania w ograniczonym zakresie.
Uruchomienie programów planowane jest na II kwartał 2008 roku. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

Chciałabym zmienić ogrzewanie z gazowego na solarne. Do kogo mogę zwrócić się o pomoc unijną?

Aby otrzymać dofinansowanie z funduszy na inwestycje związane z energią odnawialną musi Pani posiadać działalność gospodarczą. Jako zarejestrowany przedsiębiorca będzie Pani mogła starać się o dotacje unijne, które mogą obejmować m.in. zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), budowę czy modernizację obiektów. Dofinansowane będzie budowa lub/i wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa.
W okresie programowania ma Pani możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013.
W ramach RPO Województwa Lubelskiego dla nowopowstałych przedsiębiorstw (rozpoczęcie działalności nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 59,5%, natomiast kwota wsparcia projektu waha się między 25 tys. – 250 tys. zł. W przypadku przedsiębiorstw działających dłużej niż 36 miesięcy maksymalny udział środków unijnych w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu to 59,5%, zaś wartość wsparcia waha się między 50 tys. – 1 mln zł.
Dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków.
Uruchomienie programów planowane jest na II kwartał 2008 roku. Więcej informacji może Pani uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Czy istnieje możliwość dotacji na zakup pieca ekologicznego i instalacji co? Dodam że mieszkam w miejscowości turystycznej.

Fundusze strukturalne przeznaczone są m.in. dla zarejestrowanych przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów pożytku publicznego, itp.
Niestety, osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio uzyskać wsparcia unijnego na prywatne inwestycje, takie jak np. zakup pieca ekologicznego, czy też instalacji co.

Czy mogę liczyć na dofinansowanie ze środków UE kosztów modernizacji CO oraz naprawy pokrycia dachu i ocieplenie budynku tj. domku jednorodzinnego?

Fundusze strukturalne przeznaczone są głownie dla zarejestrowanych przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów pożytku publicznego, itp.  Niestety, osoby fizyczne nie mogą uzyskać wsparcia unijnego na prywatne inwestycje, jak np. ocieplenie domku jednorodzinnego, czy też naprawę pokrycia dachu.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Krótko mówiąc jestem murarzem. Czy mogę starać się o dotacje na rozwój firmy?

Jako zarejestrowany przedsiębiorca może się Pani starać o dotacje unijne, które mogą obejmować m.in. zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje) oraz budowę bądź modernizację pomieszczeń. W okresie programowania 2007-2013 będzie Pani miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
W ramach tego programu maksymalny poziom wsparcia dla mikroprzedsiębiorców nie został jeszcze ostatecznie ustalony jednakże może on wynieść nawet 70 % wartości projektu. Natomiast maksymalna wartość projektu, dotycząca bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorstwach to 8 mln zł.
Należy jednak pamiętać, iż dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków, a po zakończeniu wszystkich przedsięwzięć składa wniosek o płatność końcową.
Uruchomienie programu planowane jest na II kwartał 2008 r.
Wszelkie informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego odnajdzie Pani na stornie internetowej urzędu marszałkowskiego, który jest instytucją zarządzającą dla tego programu.

Czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych na ocieplanie budynków mieszkalnych?

Głównym programem, z którego instytucje publiczne oraz prywatne z terenu województwa podlaskiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich inwestycji ze środków funduszy strukturalnych będzie Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Podlaskiego 2007-2013. Jednakże aby skorzystać z jego pomocy instytucja ubiegająca się o wsparcie powinna być wymieniona jako jeden z jego beneficjentów przy konkretnym działaniu danego programu. Inwestycje związane z termomodernizacją budynków będą modą działaniem kwalifikowanym w ramach priorytetu 5 RPO jednakże spółdzielnie mieszkaniowe nie są tam ujęte jako jeden z potencjalnych projektodawców. Jednakże na dzień dzisiejszy bazujemy na Projekcie Uszczegółowienia Programu z 30 listopada 2007 r. więc być może pewne jego zapisy zostaną zmienione na Państwa korzyść. Na dzień dzisiejszy niestety nie mają Państwo możliwości ubiegać się o środku z funduszy strukturalnych. Proszę śledzić zmiany dokumentów i wytycznych na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, który to będzie Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013.

Dotacje

W 2015 roku rozwijając swoją firmę wciąż można korzystać ze środków funduszy pożyczkowych i inicjatywy wspólnotowej JEREMIE realizowanych w latach 2007 – 2013. W województwie pomorskim kontynuowane ...
Jak pozyskać kapitał na rozkręcenie własnej działalności? To pytanie zadaje sobie wiele osób mających pomysł na firmę. Poniżej przedstawiamy, dokąd początkujący przedsiębiorca może udać się po ...
Fundusze Europejskie 2014-2020 to nowa perspektywa finansowa, która najprawdopodobniej już po raz ostatni w tak znaczący sposób ułatwi rozwój polskim przedsiębiorstwom. Polityka spójności na lata ...
Jestem zainteresowany otworzeniem działalności gospodarczej w Anglii (Manchester) i prosiłbym o udzielenie mi informacji na temat, jakie dofinansowania mógłbym otrzymać i w jakich instytucjach ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd