Poddziałanie 1.1.1 RPO WP Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

 

Typy projektów możliwe do realizacji przez przedsiębiorców:

W ramach prac badawczo-rozwojowych możliwe będą:

 • realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji,
 • wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne, międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
 • zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:

 • budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W obecnie ogłoszonym konkursie w ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia typów projektów od 1) do 3) z typami projektów 4) i 5), tj. nie dopuszcza się łączenia typów projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych z typami projektów dotyczącymi tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

 

Typy Beneficjentów dla w/w typów projektów:

Przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z :

 • z innymi przedsiębiorcami,
 • jednostkami naukowymi,
 • szkołami wyższymi,
 • IOB,
 • izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe,

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

 • Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

ISP 1 Technologie off-shore i portowo-logistyczne;

ISP 2 Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

ISP 3 Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;

ISP 4 Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

 • Nie przewiduje się finansowania badań podstawowych. Za badania podstawowe uznaje się oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawowych zjawiskach i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Interwencja przeznaczona jest dla projektów z przedziału II-IX Poziomu Gotowości Technologicznej. Wsparcie nie może obejmować wyłącznie etapu pierwszej produkcji.
 • Projekty B+R powinny służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacja produktowa lub procesowa) oraz zmierzać do osiągnięcia końcowego etapu zaawansowania danego rozwiązania, umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności gospodarczej.
 • Nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których efektem jest wyłącznie powstanie rozwiązania stanowiącego innowację marketingową lub organizacyjną.
 • Finansowanie zakupu i wdrożenia wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.
 • Warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące powstawaniu działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R.
 • Wsparcie dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 13% alokacji na Działanie i jest możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki.

 

W ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są:

 

Koszty bezpośrednie:

 • Koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu:
 • dla typów projektów zakwalifikowanych jako prace badawczo – rozwojowe za kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.
 • dla typów projektów zakwalifikowanych jako tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach za kwalifikowalne uznaje się koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej lub innej niezbędnej infrastruktury.
 • Koszty wartości niematerialnych i prawnych:
 1. odpisy amortyzacyjne,
 2. koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (np. opłaty licencyjne),
 3. koszty nabycia – jedynie w przypadku realizacji projektów polegających na zakupie i dostosowaniu do wdrożenia prac B+R do specyfiki przedsiębiorstwa.
  Patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, ekspertyzy, analizy oraz raporty badawcze itp. (wartości niematerialne i prawne), których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie, mogą zostać nabyte wyłącznie od uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), i otrzymała co najmniej ocenę B. Rozliczanie w projekcie odpisów amortyzacyjnych lub kosztów korzystania z patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz oraz raportów badawczych itp. (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych od innych podmiotów, możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

Wskazane powyżej ograniczenia podmiotowe nie dotyczą zakupów licencji na systemy/oprogramowania powszechnie dostępne w sprzedaży, które nie są tworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta (system/oprogramowanie dedykowane).

 • Pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
 • Koszty upowszechniania wyników – specjalistyczne publikacje, koszty publikacji wyników badań, koszty organizacji konferencji, koszty upowszechniania w ogólnodostępnych bazach i portalach.
 • Koszty prowadzenia procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań.
 • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wynagrodzenia nie mogą dotyczyć pracowników zajmujących się administracyjną i finansowo-księgową obsługą projektu. Mogą zostać przewidziane wyłącznie dla osób, które zawrą umowę o pracę (na całość lub część etatu), umowę zlecenie lub umowę o dzieło (z zachowaniem procedury pzp lub zasady konkurencyjności). Wynagrodzenia dotyczą badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni w projekcie. Wynagrodzenia mogą być rozliczane w sposób ryczałtowy lub poprzez rzeczywiście poniesione wydatki.
 • Koszty podwykonawstwa części prac merytorycznych projektu zlecane wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

Powyższe ograniczenia podmiotowe nie mają zastosowania do umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

 • Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie powszechnie obowiązujących zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowanymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe.
 • Koszty prac przygotowawczych, w tym koszty związane z przygotowaniem studium wykonalności i biznes planu.
 • Koszty promocji projektu – wynikające z obowiązku informowania o źródłach finansowania w projekcie.

 

Koszty pośrednie (w szczególności):

 • koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji projektu, w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej dla celów realizacji projektu:
 1. koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,
 2. koszty mediów (elektryczność, gaz, ogrzewanie, woda),
 3. koszty sprzątania i ochrony pomieszczeń,
 4. koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektów (maksymalnie do wysokości 10% łącznych kosztów wynajmu lub utrzymania budynków),
 5. koszty ubezpieczeń majątkowych,
 6. koszty utylizacji odpadów,
 7. koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń;
 • koszty administracyjne:
 1. koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
 2. opłaty skarbowe i notarialne,
 3. koszty usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego,
 4. zakup materiałów biurowych;
 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu pośredniego –tj. kierownik projektu (w uzasadnionych przypadkach kierownik projektu może być rozliczany, jako członek personelu badawczego – zależy to od jego zakresu obowiązków i roli jaką pełni w projekcie. Każdorazowo należy wskazać jaką rolę faktycznie w projekcie pełni kierownik projektu i prawidłowo przyporządkować koszty jego wynagrodzenia do odpowiedniej kategorii wydatków), koordynator oraz personel wsparcia:
 1. koszty wynagrodzeń personelu zatrudnionego wyłącznie do realizacji projektu,
 2. koszty wynagrodzeń personelu zatrudnionego w projekcie na część etatu, proporcjonalnie do zaangażowania w projekcie;
 • inne niż wynagrodzenia koszty związane z zatrudnionym personelem obejmujące:
 1. delegacje osób zaangażowanych w realizację projektu,
 2. inne koszty osobowe;
 • zakup usług zewnętrznych, obejmujących:
 1. ogłoszenia prasowe,
 2. usługi drukarskie, usługi kopiowania dokumentów;
 • w niektórych przypadkach możliwa jest sytuacja, że koszty wymienione w pkt 1-5 nie będą stanowić kosztów pośrednich, tylko bezpośrednie, co zależy od charakteru projektu, wówczas koszty te mogą należeć do innej kategorii wydatków opisanej w umowie o dofinansowanie.

 

Koszty pośrednie mogą być rozliczane w sposób ryczałtowy lub na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków. Stawkę ryczałtową w Poddziałaniu 1.1.1 ustala się opierając się na stawce stosowanej w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt c rozporządzenia ogólnego, wykorzystując istniejące metody i odpowiednie stawki stosowane w przypadku podobnego rodzaju operacji i beneficjenta:

 • dla typów projektów zakwalifikowanych jako prace badawczo – rozwojowe w wysokości do 17% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa,
 • dla typów projektów zakwalifikowanych jako tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach ustala się w wysokości do 8% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Koszty niekwalifikowalne:

 • wydatki związane z prowadzeniem badań podstawowych oraz wszelkimi etapami wdrożenia realizowanymi po pierwszej produkcji – uruchomienie produkcji masowej,
 • koszty szkoleń i wyjazdów służbowych związanych w udziałem w seminariach i konferencjach,
 • koszty wizyt i konsultacji (przyjazdów i wyjazdów współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów, koszty spotkań),
 • składki członkowskie w organizacjach i stowarzyszeniach,
 • koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,
 • koszty audytu zewnętrznego projektu.

 

Nie została ustalona minimalna i maksymalna wartość projektu ani minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych.

 

NABÓR: 1 SIERPNIA- 29 WRZEŚNIA 2017

Social button for Joomla

Dotacje - aktualności

Środki w ramach poddziałania skierowane są do  MSP, co pozwoli na zwiększenie zdolność firm do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji.  Na otrzymanie dotacji mogą liczyć ...
W ramach podzdziałania 10.3.1 RPO WP możliwe do realizacji są następujące typy projektów:   budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ...
W ramach działania 11.1  RPO WP wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększania retencji wody i minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze ...
Celem poddziałania 3.3.3 poir jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest ...
Aby możliwe były działania prewencyjne, przygotowawcze i ograniczające skutki różnego rodzaju zagrożeń, należy w odpowiednim momencie przekazywać ludności informacje o istniejącym niebezpieczeństwie. ...
Celem poddziałania 2.3.2 POIR jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora ...
W ramach działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


Our website is protected by DMC Firewall!