Kapitał na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Social button for Joomla

Jak pozyskać kapitał na rozkręcenie własnej działalności? To pytanie zadaje sobie wiele osób mających pomysł na firmę. Poniżej przedstawiamy, dokąd początkujący przedsiębiorca może udać się po pieniądze na własny biznes w roku 2015.

Co prawda właściwe konkursy z okresu programowania 2014-2020 jeszcze nie wystartowały, ale nie znaczy to jednak, że osoba, która obecnie chce otworzyć działalność gospodarczą, nie ma w tej chwili szans na uzyskanie jakichkolwiek pieniędzy. W niektórych przypadkach może być chwilowo nieco trudniej, ale nadal co chwila pojawiają nowe szanse, na które warto zwrócić uwagę.

PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW

Działanie Platformy startowej skierowane będzie do osób do 35. roku życia, w szczególności absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź koncepcję.

Instrument zakłada etapowe działania:

 • wstępną ocenę pomysłu i indywidualne wsparcie doradcze;
 • wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa;
 • wsparcie związane z rozwinięciem działalności w makroregionie nowego innowacyjnego przedsiębiorstwa typu startup.

Platformy startowe dla nowych pomysłów stanowić będą formułę kompleksowego programu kumulacji pomysłów, realizowanych przy zaangażowaniu podmiotów działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie skierowane do innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.
Działalność Platformy zapewni uruchomienie w makroregionie społeczności startupowych angażujących ww. podmioty oraz przyczynienie się do stworzenie przyjaznego ekosystemu wspierania startupów.

W ramach projektu pilotażowego zakłada się, iż wspartych zostanie min. 60 startupów, z czego min. 30 z nich rozpocznie działalność rynkową.

Dotacje mogą uzyskać Beneficjenci:

 • Ośrodki innowacji,
 • parki naukowo-technologiczne,
 • parki naukowe,
 • parki technologiczne,
 • inkubatory technologiczne,
 • małe firmy.

Wsparcie dla startupów będzie obejmowało m.in.:

 • dostęp do stanowiska pracy,
 • opiekę w formie branżowego mentoringu (indywidualne oraz grupowe sesje mentoringowe),
 • coachingu (np. biznesowego, marketingowego, finansowego, technologicznego) i innych usług, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, w tym obejmujących testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego.

Następnie przedsiębiorstwa, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej Platformy startowej, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w makroregionie.

Planowane rozpoczęcie naboru to październik 2015r.

 

POŻYCZKI

Wsparcie w starcie II

W grudniu 2013 roku wystartował program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” . W ramach inicjatywy realizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, studenci i absolwenci mogą się ubiegać o 75 tys. zł taniej pożyczki na start w biznesie. Pożyczone środki oprocentowane są na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, a więc obecnie  0,56% w skali roku. Młody przedsiębiorca na spłatę zobowiązania ma maksymalnie 7 lat. 

Wartość pożyczki uzależniona jest od aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Maksymalna kwota pożyczki wyliczana jest jako 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby zamierzające prowadzić wspólnie działalność gospodarczą. Każda z tych osób składa wniosek indywidualnie, przez co wsparcie finansowa dla danej działalności wzrasta, tj. jeśli o pożyczkę wystąpią trzy osoby zakładające wspólnie działalność gospodarczą i każda z nich złoży wniosek o przyznanie pożyczki w wysokości np. 70 tys. zł, to łączna kwota wsparcia dla tej działalności wyniesie 210 tys. zł.

Dla kogo?

Nie ważne ile masz lat, ani w jakim województwie mieszkasz.

Jeśli nie posiadasz zatrudnienia i nie wykonujesz innej pracy zarobkowej oraz jesteś:

 • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
 • absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
 • zarejestrowanym bezrobotnym

... pożyczka jest właśnie dla Ciebie!

Informujemy, ze od dnia 22 lipca 2015r. TISE wstrzymuje przyjmowanie wniosków pożyczkowych w programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

 

Wsparcie tylko dla kobiet

Ten rodzaj pomocy skierowany jest wyłącznie do kobiet, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą lub już ją prowadzą. Tutaj jednak pojawia się małe obostrzenie, gdyż pomoc ta nie może zostać przyznana na utworzenie firmy działającej w formie spółki cywilnej.

Jakie są warunki?

Warunki są bardzo korzystne, gdyż oprocentowanie pożyczki wynosi tylko 2% w skali roku, a co najważniejsze istnieje możliwość karencji w jej spłacie (popularnie nazywa się to wakacjami kredytowymi), jednak w tym wypadku karencja ta dotyczy zarówno części kapitałowej jak i odsetkowej, czyli jest to rozwiązanie zasadniczo lepsze niż inne oferowane na rynku. Karencja może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Maksymalny czas w jakim trzeba spłacić uzyskaną kwotę wynosi 5 lat.

Maksymalna wysokość pomocy może wynieść 40 tys. zł, ale nie może być ona niższa niż 20 tys. zł, przy czym wypłacona kwota może stanowić maksymalnie 95% wydatków kwalifikowanych.

Do wydatków kwalifikowanych, czyli takich, na które przeznaczyć można uzyskane pieniądze zaliczają się:

 • pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
 • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 • zakup materiałów i wyposażenia;
 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Uzyskanych pieniędzy nie można jednak przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy, w tym zobowiązań publicznoprawnych (podatków, składek na ZUS itp.).

Nabór wystartował w dniu 13 kwietnia 2015r. i będzie trwał do 31 grudnia 2015r. godzina 16:30.

 

Inicjatywa Jeremie

Jest to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób pragnących założyć swoją działalność gospodarczą, poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej. Mogą się o nie starać mikro, mali i średni przedsiębiorcy – przede wszystkim jednak właśnie ci, którzy mieliby bardzo utrudniony dostęp do standardowej oferty: start-upy czy firmy nie posiadające wystarczających zabezpieczeń. Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno jednoosobowe firmy, jak i przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność w danym województwie. Kredytami z unijną pomocą można finansować między innymi wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, zakup maszyn oraz środków transportu, tworzenie nowych miejsc pracy czy informatyzację przedsiębiorstwa. Aktualnie kredyt do 40 000 zł będzie udzielany na okres do 36 miesięcy, którego oprocentowanie wynosić będzie 1%. Będzie istnieć możliwość karencji spłaty do 6 miesięcy. Za udzielenie kredytu nie będzie pobierana prowizja.

Aktualnie nabór wniosków w województwie pomorskim trwa i planowany jest do 31 grudnia 2015r.

 

OBSZARY WIEJSKIE

Wsparcie związane z zakładaniem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, jest realizowane w dwóch wymiarachPierwszy z nich dotyczy osób opłacających składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Drugi wymiar związany jest z dofinansowaniem dla osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

1. Osoby ubezpieczone w KRUS, będą mogły skorzystać z pomocy w postaci tzw. premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Dodatkowo konieczne jest spełnienie kilku innych warunków. Dofinansowanie może być przyznane, jeśli poza ubezpieczeniem w KRUS:

 • gospodarstwo rolne, w którym pracujesz, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
 • za poprzedni rok otrzymałeś dopłaty do gruntów rolnych,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracujesz jest położone w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej bądź miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • Twój biznesplan będzie przewidywał realizację projektu także w miejscowości wiejskiej oraz utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy,
 • zobowiążesz się do realizacji biznesplanu oraz do przejścia do ubezpieczenia w ZUS.

Kryteria wyboru mogą preferować projekty osób o odpowiednich kwalifikacjach, o charakterze innowacyjnym, realizowane na terenach o najwyższym poziomie bezrobocia i zakładające stworzenie większej liczby miejsc pracy. 

Kwota dofinansowania na otwarcie pozarolniczej działalności gospodarczej ma wynosić do 100 tys. zł

2. Osoby ubezpieczone w ZUS, będą mogły skorzystać z pomocy w ramach działania o nazwie LEADER, które jest realizowane za pośrednictwem tzw. Lokalnych Grup Działania (LGD).

LGD to stowarzyszenia działających na terenie kilku gmin, które przygotowują swoje Lokalne Strategie Rozwoju (LSR). W zależności od przyjętej strategii, wpierane mogą być m.in. projekty mające na celu zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Możliwości skorzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na założenie działalności przez nie-rolników, są realizowane tylko na tym poziomie lokalnym. W związku z tym w pierwszej kolejności należy upewnij się jaka Lokalna Grupa Działania jest w okolicy. Maksymalna kwota, jaką będzie można uzyskać, będzie wynosiła 100 tys. zł (chyba, że z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju będzie wynikała inna wartość).

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

Powiatowe Urzędy Pracy prowadzą działania skierowane do osób bezrobotnych w ramach, których można uzyskać dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalny poziom wsparcia wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał, co obecnie daje maksymalnie 23.129,28 zł [kwota aktualna od 11 sierpnia do 10 listopada 2015].  Dofinansowanie  może być przeznaczone  na zakup towarów i usług,  w szczególności  na zakup środków trwałych,  urządzeń,  maszyn, materiałów,  towarów,  usług  i  materiałów  reklamowych,  pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Szczegółowe zasady ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zależą od regulaminów danego Urzędu Pracy.

Na dofinansowanie mogą też liczyć osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których przeznaczone są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozdysponowywane zazwyczaj za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy (stąd też wynika wymóg posiadania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy). W tym wypadku maksymalna kwota o jaką się można starać wynosi maksymalnie 57.823,2 zł [kwota aktualna od 11 sierpnia do 10 listopada 2015], choć w praktyce uzyskanie tak wysokiego wsparcia jest dość trudne, ale nie nie możliwe.

W celu otrzymania dotacji należy:

1) zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy,

2) złożyć wniosek wraz z załącznikami w terminie wskazanym przez powiatowy urząd pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Dotacje dla osób bezrobotnych w wieku między 18 – 30 lat  

Można uzyskać nawet do 19 tys. złotych.

Środki finansowe przewidziane są dla 7 osób.

Termin składania wniosków od 12.10.2015 r. - 23.10.2015 r.

Dotacje dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Można uzyskać nawet do 19 tys. złotych.

Środki finansowe przewidziane są dla 65 osób.

Termin składania wniosków od 12.10.2015 r. - 23.10.2015 r.

 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Dotacje dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Gdańsku

Można uzyskać nawet do 15 tys. złotych.

Finansowe przewidziane do wyczerpania środków.

Termin składania wniosków od 13.10.2015 r. - 31.10.2015 r.

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Aktualnie brak naborów.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dotacje

W 2015 roku rozwijając swoją firmę wciąż można korzystać ze środków funduszy pożyczkowych i inicjatywy wspólnotowej JEREMIE realizowanych w latach 2007 – 2013. W województwie pomorskim kontynuowane ...
Jak pozyskać kapitał na rozkręcenie własnej działalności? To pytanie zadaje sobie wiele osób mających pomysł na firmę. Poniżej przedstawiamy, dokąd początkujący przedsiębiorca może udać się po ...
Fundusze Europejskie 2014-2020 to nowa perspektywa finansowa, która najprawdopodobniej już po raz ostatni w tak znaczący sposób ułatwi rozwój polskim przedsiębiorstwom. Polityka spójności na lata ...
Jestem zainteresowany otworzeniem działalności gospodarczej w Anglii (Manchester) i prosiłbym o udzielenie mi informacji na temat, jakie dofinansowania mógłbym otrzymać i w jakich instytucjach ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


DMC Firewall is a Joomla Security extension!