Działanie RPO WP 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych

Social button for Joomla

W ramach działania 11.1  RPO WP wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększania retencji wody i minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze czy susza.

Typy projektów:

 • budowa lub przebudowa urządzeń małej retencji (w tym zbiorników retencyjnych) oraz tworzenie innych form zwiększania retencyjności,
 • budowa, rozbudowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych,
 • budowa, rozbudowa i przebudowa indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach mini programów przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców,
 • tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu środowiska, w tym m.in. systemów
  informowania, ostrzegania i reagowania na zagrożenia w szczególności powodziowe,
 • zakup i modernizacja specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa,
 • zakup i instalacja systemów powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności.

 

Minimalna wartość projektu wynosi:

 • 1 mln PLN dla typów projektu 1), 2), 5) i 6),
 • 200 tys. PLN dla typów projektu 3) i 4).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

 

Typy Beneficjenta:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego,
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • jednostki administracji rządowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • spółki wodne,
 • straż pożarna,

 

Koszty kwalifikowalne:

 1. budowa lub przebudowa urządzeń małej retencji oraz tworzenie innych form zwiększania
  retencyjności, wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia, z wyłączeniem
  infrastruktury rekreacyjnej;
 2. budowa, rozbudowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód
  opadowych i roztopowych wraz odtworzeniem stanu pierwotnego nawierzchni drogowej;
 3. budowa, rozbudowa i przebudowa indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach mini programów przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia złożone przez mieszkańców, wyłącznie w zakresie niezbędnej infrastruktury, stanowiącej element systemu, z wyłączeniem kosztów zagospodarowania otoczenia;
 4. zakup i modernizacja specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem straży pożarnej, w tym przebudowa i remont obiektów;
 5. zakup i instalacja systemów powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności;
 6. koszty sadzonek oraz robót związanych z zalesieniem, zakrzaczeniem i zadrzewieniem w celu zwiększania retencyjności cieków wodnych;
 7. koszt prac przygotowawczych i koszty dokumentacji technicznej;
 8. koszty personelu pośredniego rozliczane na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków;
 9. koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, również jeżeli dokonywany jest przez pracowników beneficjenta;
 10. koszty inżyniera kontraktu;
 11. koszty promocji projektu.

 

Koszty niekwalifikowalne:

 1. zakup sprzętu i wyposażenia nie podlegających amortyzacji oraz nieujętych w ewidencji środków trwałych;
 2. zakup środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych;
 3. koszty odtworzenia nawierzchni drogowej wykraczającej poza stan pierwotny, w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych;
 4. koszty personelu bezpośredniego z wyłączeniem kosztu nadzoru inwestorskiego, autorskiego i kosztów rozliczanych w ramach instrumentu elastyczności;
 5. koszty pośrednie z wyłączeniem kosztu personelu pośredniego rozliczane na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków i kosztów rozliczanych w ramach instrumentu elastyczności.


Instrument elastyczności:

 1. koszt działań informacyjno-edukacyjnych, służących zwiększaniu świadomości i poszerzaniu wiedzy mieszkańców zagrożonych powodzią w formie szkoleń tylko w przypadku projektów związanych z działaniami przeciwpowodziowymi (min. zakup usług, koszt zakupu materiałów i produktów, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w kampanii informacyjno-edukacyjnej – wynagrodzenia rozliczane na podstawie rzeczywistych wydatków).

W ramach Instrumentu elastyczności możliwe będzie rozliczenie kosztów personelu bezpośredniego, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, oraz kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo. Zarówno koszty bezpośrednie, jak i koszty pośrednie powinny dotyczyć wyłącznie działań prowadzonych w ramach instrumentu elastyczności. Jako koszty pośrednie można rozliczyć koszty wynajmu sal, mediów, materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych.

Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu (instrumentu elastyczności) wynosi 1% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Planowany termin naboru: 19.12.16 - 28.02.17.

Dotacje - aktualności

Środki w ramach poddziałania skierowane są do  MSP, co pozwoli na zwiększenie zdolność firm do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji.  Na otrzymanie dotacji mogą liczyć ...
W ramach podzdziałania 10.3.1 RPO WP możliwe do realizacji są następujące typy projektów:   budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ...
W ramach działania 11.1  RPO WP wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększania retencji wody i minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze ...
Celem poddziałania 3.3.3 poir jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest ...
Aby możliwe były działania prewencyjne, przygotowawcze i ograniczające skutki różnego rodzaju zagrożeń, należy w odpowiednim momencie przekazywać ludności informacje o istniejącym niebezpieczeństwie. ...
Celem poddziałania 2.3.2 POIR jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora ...
W ramach działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


DMC Firewall is a Joomla Security extension!