Dotacje unijne na systemy wczesnego ostrzegania i alarmowania w Regionalnych Programach Operacyjnych

Social button for Joomla
Aby możliwe były działania prewencyjne, przygotowawcze i ograniczające skutki różnego rodzaju zagrożeń, należy w odpowiednim momencie przekazywać ludności informacje o istniejącym niebezpieczeństwie. Systemy ostrzegania i alarmowania stanowią narzędzia niezbędne do ochrony ludności, a także wartości materialnych w momencie zagrożenia, katastrofy.
W ramach nowej perspektywy programowo-finansowej między innymi jednostki samorządu terytorialnego otrzymały możliwość ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej na modernizację systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach i katastrofach. Ostrzeganie i alarmowanie ludności stanowi jedno z wielu kluczowych działań samorządów w celu ochrony zdrowia, życia i mienia w obliczu licznych zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

 


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - wsparcie na rozbudowę i przebudowę istniejącego Systemu Wczesnego Ostrzegania – Systemu Wykrywania i Alarmowania zostało przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

 

OŚ PRIORYTETOWA V

Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.1

Dostosowanie do zmian klimatu

 

W ramach RPO WM realizowane będą działania związane z rozwojem systemu zarządzania ryzykiem, w tym tworzenie systemów wczesnego ostrzegania. Wsparciem zostanie objęta budowa systemu złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem.

 

Planowany nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 5.1 odbędzie się w IV kwartale 2015 roku w trybie konkursowym. Konkurs przeznaczony będzie dla beneficjentów z poniższych grup:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • administracja publiczna.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 80%, natomiast wkład własny JST ustalono na poziomie 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

 


WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - wsparcie skierowane na wzmocnienie systemów monitoringu i ostrzegania zostało przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA IV

Region przyjazny środowisku

 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 5b wsparcie uzyskają przedsięwzięcia związane z rozwojem systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania zagrożeń oraz wczesnego reagowania i ratownictwa, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ludności województwa w sytuacji wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Niezbędnym elementem tych projektów powinny być działania informacyjne-edukacyjne skierowane do osób dotkniętych ryzykiem powodzi.

 

O wsparcie w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b będą mogli starać się beneficjenci z poniższych grup:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
 • organy władzy administracji rządowej;
 • państwowe jednostki organizacyjne;
 • inne podmioty posiadające osobowość prawną.

 


WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - wsparcie skierowane na rozwój systemów wczesnego reagowania i ratownictwa zostało przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA V

Ochrona środowiska

Działanie 5.1

Adaptacja do zmian klimatu

Poddziałanie 5.1.2

Wsparcie służb ratunkowych

 

W ramach poddziałania 5.1.2 przewiduje się realizację przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozwijaniem systemów monitorowania i ostrzegania mieszkańców przed klęskami żywiołowymi mającymi kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa ludności. Dzięki organizacji takich systemów w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych możliwe będzie przeprowadzanie skoordynowanych akcji ratunkowych.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 5.1.2 planowane jest na III kwartał 2015 roku.

 

O wsparcie w ramach poddziałania 5.1.2 będą mogli ubiegać się beneficjenci z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • administracja rządowa,
 • organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy:
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (grupy jurajska, beskidzka, krynicka, podhalańska),
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną:

 • maksymalny poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu,
 • maksymalny poziom dofinansowania całkowitego (tzn. ze środków UE oraz ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 80% wydatków kwalifikowanych projektu,
 • wkład własny beneficjenta ustalono na poziomie 20% wydatków kwalifikowanych projektu.

 

 


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - wsparcie ukierunkowane na realizację inwestycji zwiększających możliwość monitorowania ewentualnych zagrożeń i zarządzania nimi zostało przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA IV

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 5b przewiduję się realizację projektów, których przedmiotem będzie m.in. wprowadzenie i doskonalenie regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi. Tym samym, możliwe będzie lepsze przygotowanie województwa podkarpackiego na wypadek wystąpienia zagrożeń. Dzięki organizacji systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych możliwe będzie przeprowadzanie skoordynowanych akcji ratunkowych.

 

O wsparcie w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b będą mogli ubiegać się beneficjenci z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • spółki wodne i ich związki,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • organy administracji rządowej,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 5b nie przewiduje się naboru wniosków w 2015 roku.


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE -wsparcie skierowane na rozwój systemów wczesnego reagowania i ratownictwa zostało przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA IV

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Działanie 4.5

Bezpieczeństwo

Poddziałanie 4.5.1

Bezpieczeństwo

Celem działania jest zapobieganie i zarządzanie ryzykiem. W ramach tego działania wsparcie będzie przydzielane na projektu związane z rozwojem systemów wczesnego ostrzegania i prognozowaniem zagrożeń na poziomie co najmniej kilku powiatów.

 

Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • administracja rządowa;
 • organizacje pozarządowe.

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 85%.


WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - wsparcie skierowane na rozwój systemów wczesnego reagowania i ratownictwa zostało przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

 

 

 

Oś priorytetowa III

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Działanie 3.4

Adaptacja do zmian klimatu

Poddziałanie 3.4.1.

Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowanie zagrożeń

Działanie na celu wsparcie rozwoju systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń związanych z wystąpieniem nagłych zjawisk meteorologicznych lub hydrologicznych, które przyczynią się do ograniczenia strat oraz pozwolą na efektywne planowanie działań. W ramach tego działania wsparcie będzie przydzielane na projektu związane z tworzeniem, rozwojem systemów wczesnego ostrzegania i prognozowaniem zagrożeń o krótkim czasie narastania i wolno narastających. Wsparcie będzie dotyczyło budowy bądź doposażenia stanowisk do prognozowania i analizy zjawisk.

 

Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST, administracja rządowa;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • Parki narodowe i krajobrazowe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • RZGW;
 • Jednostki sektora finansów publicznych;
 • Ochotnicza Straż Pożarna i jej związki i oddziały.

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 85%.

Nabór planowany jest w IV kwartale 2015 roku.


WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE -  wsparcie skierowane na rozwój systemów wczesnego reagowania i ratownictwa zostało przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA V

Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Działanie 4.1

Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych

Poddziałanie: 4.1.4

Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

 

W ramach poddziałania 4.1.4 w województwie wielkopolskim można realizować projekty dotyczące wsparcia systemów oceny ryzyka powodziowego, a także projekty związane z zarządzaniem tym ryzykiem. Szansę na uzyskanie dofinansowania mają także projekty związane z systemem wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.

 

 Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki organizacyjne administracji rządowej;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • Ochotnicza Straż Pożarna (wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną).

 

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach tego działania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, natomiast minimalna wartość projektu powinna wynosi 100 000 zł.

 

W roku 2015 nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym.


WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE - wsparcie skierowane na rozwój systemów wczesnego reagowania i ratownictwa zostało przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko- mazurskiego w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

 

OŚ PRIORYTETOWA V

Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Działanie 5.4

Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem

Poddziałanie 5.4.1

Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

 

Celem tego działania jest poprawa bezpieczeństwa przed zagrożeniami, klęskami żywiołowymi, głównie powodziami. W ramach niniejszego działania dofinansowanie będą mogły uzyskać projektu związane z wzmocnieniem bezpieczeństwa i zapobieganiem zagrożeniom, między innymi poprzez rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegani, prognozowanie zagrożeń i reagowanie w sytuacji nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

 

 

 Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST,
 • jednostki organizacyjne administracji rządowej;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa.

 

Nabór planowany jest w listopadzie 2015 roku.

 


WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - wsparcie skierowane na rozwój systemów wczesnego reagowania i ratownictwa zostało przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA V

Ochrona środowiska

Efektem realizacji działań w ramach osi priorytetowej V będzie usprawnienie regionalnego systemu monitorowania i wczesnego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz prognozowania występowania takich sytuacji. Przedsięwzięcia, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach tego działania powinny dotyczyć rozwoju systemów wczesnego ostrzegania lub prognozowania zagrożeń oraz wsparcia w zakresie działań zapobiegawczych.

 

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki organizacyjne administracji rządowej;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa;
 • spółki wodne;
 • jednostki naukowe;
 • szkoły wyższe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

 

Dotacje - aktualności

Środki w ramach poddziałania skierowane są do  MSP, co pozwoli na zwiększenie zdolność firm do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji.  Na otrzymanie dotacji mogą liczyć ...
W ramach podzdziałania 10.3.1 RPO WP możliwe do realizacji są następujące typy projektów:   budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ...
W ramach działania 11.1  RPO WP wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększania retencji wody i minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze ...
Celem poddziałania 3.3.3 poir jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest ...
Aby możliwe były działania prewencyjne, przygotowawcze i ograniczające skutki różnego rodzaju zagrożeń, należy w odpowiednim momencie przekazywać ludności informacje o istniejącym niebezpieczeństwie. ...
Celem poddziałania 2.3.2 POIR jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora ...
W ramach działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


Our website is protected by DMC Firewall!